Privacybeleid

Privacy Policy – Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert

Muziekvereniging Kunst Adelt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Kunst Adelt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Kunst Adelt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden ten behoeve van de leden;
 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap
 • Het gebruik voor interne & externe concerten/wedstrijden en activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging Kunst Adelt de volgende persoonsgegevens van u vragen of al in het bezit hebben:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN;
 • Het wel of niet in het bezit zijn van een uniform;
 • Het instrument dat bespeeld wordt;
 • Het aanvangsjaar.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunst Adelt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers (voor Kunst Adelt heeft dit met name betrekking op bijv. het inhuren van muzikanten en dirigenten of personen op technisch en organisatorisch gebied) worden door Muziekvereniging Kunst Adelt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging Kunst adelt de volgende persoonsgegevens van u vragen of al in het bezit hebben:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • IBAN;
 • Instrument dat bespeeld wordt (indien van toepassing).

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunst Adelt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, vrienden van Kunst Adelt, de club van 100 en sponsoren.

Persoonsgegevens van donateurs, vrienden van Kunst Adelt, de Club van 100 en sponsoren worden door Muziekvereniging Kunst Adelt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, uitnodigingen concerten en/of gerichte contacten;
 • Administratieve doeleinden;
 • Financiële doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge en/ of schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging Kunst Adelt de volgende persoonsgegevens van u vragen of al in het bezit hebben:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN in geval van machtiging;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunst Adelt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur, vriend van Kunst Adelt, lid van de Club van 100 of sponsor en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Op dit moment wordt er niet gewerkt met nieuwsbrieven. Zodra dit wel gebeurt kunnen persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees, nadat zij zich hiervoor zelf hebben aangemeld, door Muziekvereniging Kunst Adelt verwerkt worden ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging Kunst Adelt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Kunst Adelt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • De subsidieaanvraag bij de gemeente;
 • Deelname aan wedstrijden zoals concoursen of de Adriaan;
 • Deelname aan andere activiteiten zoals de Kempenrun;
 • Communicatie met de KNMO/BBM o.a. ten behoeve van het aanvragen van een speldje en afdracht jaarlijkse contributie.
 • Het uitwisselen van gegevens met de aan KA-gelieerde stichtingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of tenzij hier reden/noodzaak toe is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beeldmateriaal

Foto en videobeelden, genomen tijdens openbare gelegenheden zoals concerten en serenades, kunnen geplaatst worden in bijvoorbeeld (regionale) kranten, op de website of gedeeld worden via Social Media. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt ervan uitgegaan dat u hier geen problemen mee heeft. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Voor andere beelden, genomen tijdens bijvoorbeeld repetities, zal voor verder gebruik altijd eerst bij de desbetreffende persoon om toestemming worden gevraagd.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Kunst Adelt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Kunst Adelt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Binnen een redelijke termijn zullen we aan uw oproep gehoor geven. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert
De Vliegert 45
5527 HW
Hapert
[email protected]

Waar kun je ons zien en horen?

Geïnteresseerd in onze concerten, serenades en andere activiteiten?